Pravidla soutěže Probuď Déčko!I. Obecná ustanovení

 1. Pořadatelem soutěže Probuď Déčko! (dále jen „soutěž“) je Česká televize, se sídlem Kavčí hory, 140 70, Praha 4, IČO 00027383 (dále jen „pořadatel“).
 2. Soutěžním úkolem je získání celkem tří soutěžních hesel, která soutěžící odešlou pořadateli soutěže prostřednictvím internetové stánky www.probuddecko.cz nebo mobilní aplikace Probuď Déčko! Soutěžní hesla budou dostupná bezplatně na stanovištích určených pořadatelem. GPS souřadnice všech stanovišť pořadatel vyznačil na soutěžní mapě zveřejněné na internetové stránce www.probuddecko.cz. Stanoviště označená na soutěžní mapě zelenou barvou (dále jen „zelená stanoviště“) jsou volně přístupná místa v České republice a soutěžní heslo je umístěno ve schránce pořadatele označené logem soutěže. Stanoviště na soutěžní mapě označená červenou barvou (dále jen „červená stanoviště“) jsou pokladny nebo informační centra kulturních a vzdělávacích institucí (např. hrady, zámky, muzea, turistická informační centra) v České republice a soutěžní heslo je natištěno na letáku pořadatele, který soutěžící na tomto stanovišti označeném samolepkou s logem soutěže v otevírací době na požádání bezplatně obdrží. Každý soutěžící získá na jednom stanovišti pouze jedno platné heslo. Podmínkou účasti v soutěži je získání minimálně jednoho hesla na zeleném stanovišti a minimálně jednoho hesla na červeném stanovišti s tím, že u třetího hesla záleží na soutěžícím, zda si zvolí zelené nebo červené stanoviště.
 3. Soutěž nepodléhá zákonu č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách.
 4. Soutěž probíhá na území České republiky v době od 1. července 2017 do 3. září 2017 včetně. Soutěžní hesla však bude možné získat na stanovištích maximálně do 31. srpna 2017.

II. Soutěžící

 1. Účastníkem soutěže může být člověk ve věku do 15 let s trvalým bydlištěm na území České republiky, který se soutěže účastní se souhlasem svého zákonného zástupce, má zřízen platný uživatelský účet na webovém portálu Déčko.cz nebo si jej zřídí prostřednictvím registrace na internetové stránce www.probuddecko.cz a který splní všechny podmínky uvedené v pravidlech soutěže (dále jen „soutěžící“).
 2. Každý soutěžící se může zúčastnit soutěže pouze jednou a soutěžit pouze pod jedním uživatelským účtem Déčka.
 3. Soutěžící zadá získaná soutěžní hesla dle instrukcí uvedených na internetové stránce www.probuddecko.cz nebo přes mobilní aplikaci Probuď Déčko! a účast soutěžícího v soutěži je založena odesláním tří rozdílných platných soutěžních hesel (jednoho hesla získaného na zeleném stanovišti, jednoho hesla získaného na červeném stanovišti a třetího hesla získaného buď na zeleném, nebo červeném stanovišti) pořadateli ve lhůtě stanovené v čl. I. 4. pravidel, tj. nejpozději do 3. září 2017. Pořadatel přidělí každému soutěžícímu, který splnil soutěžní podmínky, pořadové číslo dle data a času doručení tří rozdílných platných soutěžních hesel.
 4. Odesláním soutěžních hesel pořadateli akceptuje soutěžící nebo jeho zákonný zástupce za předpokladu, že soutěžící tomuto textu nerozumí (není schopen porozumět jeho obsahu), tato pravidla, která se zavazuje dodržovat.
 5. Soutěžící nemá nárok na náhradu nákladů spojených s účastí v soutěži.

III. Výhra, výherci a způsob určení výherců

 1. Pořadatel soutěže rozděluje celkem 1110 výher. Výhry jsou následující:
  • a) 10 koloběžek (dále jen „koloběžka“)
  • b) 100 deskových her Duch (dále jen „hra“)
  • c) 1000 placek (dále jen „placky“)
 2. V soutěži může soutěžící vyhrát pouze jednu výhru, není možná kumulace výher.
 3. Pořadatel určí výherce následujícím způsobem: pořadatel seřadí soutěžící podle pořadových čísel jednotlivých soutěžících. Celkový počet soutěžících s pořadovými čísly ke dni ukončení soutěže označí pořadatel jako x a vypočítá výherní koeficient y takto: y = x / 1110 zaokrouhleno na celé číslo dolů. Výhra připadne soutěžícímu tak, že:
  • a) výhercem koloběžky se stávají soutěžící, jejichž pořadové číslo je beze zbytku dělitelné y × 111,
  • b) výhercem hry se stávají soutěžící, jejichž pořadové číslo je beze zbytku dělitelné y × 11 a kteří neobdrželi koloběžku,
  • c) výhercem placek se stávají soutěžící, jejichž pořadové číslo je beze zbytku dělitelné y a kteří neobdrželi koloběžku ani hru.
 4. Seznam výherců bude zveřejněn na internetové stránce www.probuddecko.cz, a to nejpozději do 10. září 2017.
 5. Výherci budou o výhře vyrozuměni pořadatelem nejpozději do 7 kalendářních dnů od ukončení soutěže zasláním zprávy na e-mail, který výherce uvedl při registraci. Výherci budou pořadatelem vyzváni ke sdělení kontaktních údajů za účelem doručení výhry. V případě, že výherce nesdělí prostřednictvím e-mailu požadované kontaktní údaje nejpozději ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení výzvy pořadatele nebo se nepodaří doručit zprávu na e-mail uvedený soutěžícím při registraci, výherce ztrácí nárok na předání výhry a pořadatel určí náhradního výherce. Náhradním výhercem bude soutěžící s pořadovým číslem následujícím po pořadovém čísle výherce, kterého se pořadateli nepodařilo kontaktovat nebo který ve stanovené lhůtě pořadateli nesdělil své kontaktní údaje.
 6. Jestliže pořadatel po obdržení kontaktních údajů zjistí, že výherce nesplňuje podmínky stanovené v čl. II. odst. 1. pravidel nebo že porušil podmínku uvedenou v čl. II. odst. 2., pořadatel tohoto výherce ze soutěže vyřadí a určí náhradního výherce tak, že náhradním výhercem se stává soutěžící s pořadovým číslem následujícím po pořadovém čísle ze soutěže vyřazeného výherce.
 7. Výhry budou výhercům zasílány prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb do 30 dnů ode dne, kdy pořadatel obdrží od výherce požadované kontaktní údaje. Koloběžky budou zasílány formou doporučené zásilky s dodejkou (s potvrzovacím formulářem), hry formou doporučené zásilky a placky formou obyčejné zásilky.
 8. Pořadatel neodpovídá za nedoručení výhry nebo její poškození, zničení, ztrátu nebo doručení po lhůtě stanovené v pravidlech soutěže, a to ani v případě nepřítomnosti výherce na sdělené kontaktní adrese a ani v případě změny bydliště výherce, pokud tato změna nebyla pořadateli výhercem řádně a včas oznámena.
 9. Pokud se zásilka s výhrou vrátí pořadateli zpět jako nedoručitelná, je výherce oprávněn ve lhůtě dvou měsíců ode dne ukončení soutěže výhru si osobně vyzvednout v sídle pořadatele, a to za předpokladu, že doloží svou totožnost a prokáže, že kontaktní údaje pořadateli včas sdělil. V případě nedoručitelnosti a nevyzvednutí výhry po uplynutí lhůty dvou měsíců ode dne ukončení soutěže výhra propadá ve prospěch pořadatele.
 10. Poskytnutí výhry v penězích není možné. Výherce nemá nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele, zejména nemá právo na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním výhry.
 11. Pořadatel za vady výher neodpovídá. Výherci mohou své případné nároky z titulu odpovědnosti za vady uplatňovat přímo u subjektu uvedeného případně v záručních podmínkách.
 12. Výhra v úhrnné výši nepřevyšující 10.000,- Kč je osvobozena od daně z příjmů dle ustanovení § 4 odst. 1 písm. f bod 3. zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

IV. Závěrečná ustanovení

 1. Pořadatel je oprávněn kdykoliv změnit pravidla této soutěže včetně doby trvání soutěže. Nové znění pravidel soutěže je účinné od okamžiku jejich zveřejnění na webových stránkách www.probuddecko.cz. Pořadatel je rovněž oprávněn soutěž kdykoliv ukončit, přičemž soutěžící nemají v důsledku ukončení soutěže nárok na jakoukoliv kompenzaci vynaložených nákladů, cenu či jiné plnění pořadatele.
 2. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo kontrolovat všechny podmínky stanovené pro účast v soutěži a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoli otázce se soutěží spojené, včetně práva vyloučit kteréhokoliv z účastníků ze soutěže v případě, že by takový účastník porušil pravidla soutěže.
 3. Pořadatel nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při organizaci soutěže.
 4. Zřízením uživatelského účtu na webovém portálu Déčko.cz a odesláním soutěžních hesel soutěžící nebo jeho zákonný zástupce uděluje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOÚ“) svůj souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých za účelem účasti v soutěži, předání výhry či za jiným účelem spojeným se soutěží, a to na dobu trvání soutěže a dále na období 6 měsíců po datu jejího ukončení. Poskytnutí údajů je dobrovolné. Správcem osobních údajů podle ZOOÚ je pořadatel. Pořadatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje pro účely provozování soutěží na internetových stránkách a ve vysílání České televize na základě registrace Úřadu pro ochranu osobních údajů č. 00007607/017 ze dne 18. 6. 2010. Pořadatel dbá na ochranu poskytnutých osobních údajů.
 5. Souhlas se zpracováním osobních údajů může soutěžící kdykoli odvolat písemnou formou na adrese sídla pořadatele či e-mailem na e-mailové adrese decko@ceskatelevize.cz. Odvolání souhlasu je účinné do 1 (jednoho) týdne od jeho doručení pořadateli.
 6. Odesláním soutěžních hesel pořadateli vyslovuje soutěžící souhlas s těmito pravidly soutěže a zavazuje se k jejich dodržování. V případě, že se soutěžící stane výhercem, souhlasí s uvedením svého jména, příjmení a případně věku v seznamu výherců a možností uveřejnění těchto údajů na internetové stránce pořadatele a/nebo v pořadu pořadatele.

V Praze dne 26. 6. 2017