Muf hledá trysko-boty.

Studio Kamarád — Muf hledá trysko-boty.