Muf se rozhodne pustit k Tryskomyškám pěknou vánici.

Studio Kamarád — Muf se rozhodne pustit k Tryskomyškám pěknou vánici.