Sherlock Mufes hledá inspektora Fouska.

Studio Kamarád — Sherlock Mufes hledá inspektora Fouska.