Kabaret z maringotky

Studio Kamarád — Kabaret z maringotky