Kabaret z maringotky aneb Hlavy v oblacích

Studio Kamarád — Kabaret z maringotky aneb Hlavy v oblacích