Kabaret z maringotky Výlety do minulosti

Studio Kamarád — Kabaret z maringotky Výlety do minulosti