Kabaret z maringotky aneb Lada ladí.

Studio Kamarád — Kabaret z maringotky aneb Lada ladí.