Kabaret z maringotky aneb Sliby – chyby

Studio Kamarád — Kabaret z maringotky aneb Sliby – chyby