Kabaret z maringotky.

Studio Kamarád — Kabaret z maringotky.