Pravidla soutěže „Zápas století“


I. Obecná ustanovení

 1. Pořadatelem soutěže s názvem „Zápas století“ (dále jen „soutěž“) je Česká televize, se sídlem Kavčí hory, 140 70, Praha 4, IČO 00027383 (dále jen „pořadatel“).
 2. Soutěží se rozumí divácká soutěž založená na principu získání tří různých platných soutěžních hesel na třech různých stanovištích (minimálně jednom zeleném a minimálně jednom červeném) vyznačených na soutěžní mapě pořadatele: www.zapas-stoleti.cz/mapa a jejich zaslání pořadateli prostřednictvím webové stránky: www.zapas-stoleti.cz nebo prostřednictvím mobilní aplikace „Léto s Déčkem“.
 3. Soutěž nepodléhá zákonu č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů.

II. Podstata a průběh soutěže

 1. Soutěž probíhá na území České republiky od soboty 29. června 2024 do neděle 1. září 2024 do 24:00 hod. Soutěžní stanoviště jsou soutěžícím přístupná do pátku 30. srpna 2024 včetně (v případě červených stanovišť podle otvírací doby daného místa), získaná hesla je možné do soutěže zasílat do neděle 1. září 2024 do 24:00 hod.
 2. Soutěžící mají za úkol získat celkem tři různá soutěžní hesla na třech různých stanovištích (minimálně jednom zeleném a minimálně jednom červeném) a odeslat je pořadateli prostřednictvím internetové stránky pořadatele: www.zapas-stoleti.cz nebo prostřednictvím mobilní aplikace „Léto s Déčkem“.
 3. Soutěžní hesla budou dostupná bezplatně na místech určených pořadatelem (dále jen „stanoviště“). GPS souřadnice všech stanovišť jsou vyznačena na soutěžní mapě zveřejněné na internetové stránce pořadatele: www.zapas-stoleti.cz/mapa. Stanoviště označená na soutěžní mapě zelenou značkou (dále jen „zelená stanoviště“) jsou volně přístupná místa v České republice a soutěžní heslo je umístěno ve schránce pořadatele označené logem soutěže. Stanoviště označená na soutěžní mapě červenou značkou (dále jen „červená stanoviště“) jsou pokladny nebo informační centra kulturních a vzdělávacích institucí (např. hrady, zámky, muzea, turistická informační centra) v České republice a soutěžní heslo je natištěno na letáku pořadatele, který soutěžící na tomto stanovišti označeném samolepkou s logem soutěže v otevírací době na požádání bezplatně obdrží. Každý soutěžící získá na jednom stanovišti pouze jedno platné heslo.
 4. Soutěžním heslem se rozumí:
  • a) v případě hesla umístěného ve schránce na zeleném stanovišti heslo tvořené jedním až třemi slovy, které je stejné pro všechny soutěžící, kteří schránku na zeleném stanovišti objeví.
  • v případě hesla natištěného na letáku na červeném stanovišti sedmimístné heslo složené z číslic a písmen, které je unikátní pro každého soutěžícího. (dále jen „soutěžní heslo“)
  (dále jen „soutěžní heslo“)
 5. Podmínkou účasti v soutěži je získání minimálně jednoho hesla na zeleném stanovišti a minimálně jednoho hesla na červeném stanovišti s tím, že u třetího hesla záleží na soutěžícím, zda si zvolí zelené nebo červené stanoviště.
 6. Získaná soutěžní hesla lze do soutěže zaslat prostřednictvím internetové stránky pořadatele: www.zapas-stoleti.cz nebo přes mobilní aplikaci „Léto s Déčkem“.
 7. Soutěžící může v soutěži vyhrát pouze jednu výhru, není možná kumulace výher.
 8. Ze všech soutěžících, od nichž pořadatel ve lhůtě stanovené v čl. II. odst. 1 těchto pravidel obdrží tři různá platná soutěžní hesla ze třech různých stanovišť (minimálně z jednoho zeleného a minimálně z jednoho červeného), vybere pořadatel 1110 výherců.
 9. Seznam přezdívek výherců bude zveřejněn na internetové stránce pořadatele: www.zapas-stoleti.cz, a to nejpozději do úterý 10. září 2024 do 23:59 hod.

III. Soutěžící

 1. Účastníkem soutěže může být člověk mladší 15 let s trvalým bydlištěm na území České republiky, který se soutěže účastní se souhlasem svého zákonného zástupce, má zřízen platný uživatelský účet na webovém portálu Déčko.cz nebo si se souhlasem svého zákonného zástupce uživatelský účet zřídí registrací na internetové stránce pořadatele: www.zapas-stoleti.cz či pomocí aplikace „Léto s Déčkem“ a který splní všechny podmínky uvedené v pravidlech soutěže (dále jen „soutěžící“).
 2. Účast soutěžícího v soutěži je založena odesláním tří rozdílných platných soutěžních hesel (jednoho hesla získaného na zeleném stanovišti, jednoho hesla získaného na červeném stanovišti a třetího hesla získaného buď na zeleném nebo červeném stanovišti) pořadateli prostřednictvím internetové stránky pořadatele: www.zapas-stoleti.cz nebo přes mobilní aplikaci „Léto s Déčkem“ ve lhůtě stanovené v čl. II. 1 pravidel, tj. nejpozději do 1. září 2024 do 24:00 hod.
 3. Každý soutěžící se může zúčastnit soutěže pouze jednou a soutěžit pouze pod jedním uživatelským účtem Déčka.
 4. Odesláním soutěžních hesel pořadateli akceptuje soutěžící nebo jeho zákonný zástupce za předpokladu, že soutěžící tomuto textu nerozumí (není schopen porozumět jeho obsahu), tato pravidla, která se zavazuje dodržovat.
 5. Soutěžící nemá nárok na náhradu nákladů spojených s účastí v soutěži.

IV. Výhra, výherci a způsob určení výherců

 1. V soutěži bude určeno celkem 1110 výherců. Každý výherce získá od pořadatele věcnou cenu.
  Výhry jsou následující:
  • 10x digitální Déčko fotoaparát
  • 100x Déčko sluchátka
  • 1000x hlavolam „patnáctka“ s motivem Déčka
 2. Určení výherců proběhne po skončení soutěže a do výběru budou zařazeni soutěžící, od nichž pořadatel obdrží ve lhůtě stanovené v čl. II. 1 pravidel, tj. nejpozději do 1. září 2024 do 24:00 hod. tři rozdílná platná soutěžní hesla (jedno heslo ze zeleného stanoviště, jedno heslo z červeného stanoviště a třetí heslo buď ze zeleného nebo z červeného stanoviště) prostřednictvím internetové stránky pořadatele: www.zapas-stoleti.cz nebo přes mobilní aplikaci „Léto s Déčkem“.
 3. Pořadatel určí výherce následujícím způsobem: pořadatel přidělí každému soutěžícímu, který splnil soutěžní podmínky, pořadové číslo dle data a času doručení třetího platného soutěžního hesla. Pořadatel seřadí soutěžící podle pořadových čísel jednotlivých soutěžících. Celkový počet soutěžících s pořadovými čísly ke dni ukončení soutěže označí pořadatel jako x a vypočítá výherní koeficient y takto: y = x / 1110 zaokrouhleno na celé číslo dolů. Výhry budou rozděleny tako:
  • výhercem digitálního Déčko fotoaparátu se stávají soutěžící, jejichž pořadové číslo je beze zbytku dělitelné y × 111,
  • výhercem Déčko sluchátek se stávají soutěžící, jejichž pořadové číslo je beze zbytku dělitelné y × 11 a kteří neobdrželi digitální Déčko fotoaparát,
  • výhercem hlavolamu „patnáctka“ s motivem Déčka se stávají soutěžící, jejichž pořadové číslo je beze zbytku dělitelné y a kteří neobdrželi ani digitální Déčko fotoaparát ani Déčko sluchátka.
 4. Výherci budou o výhře vyrozuměni pořadatelem nejpozději do 7 kalendářních dnů od zveřejnění výherců na internetové stránce pořadatele: www.zapas-stoleti.cz, a to zasláním zprávy na e-mailovou adresu, kterou výherce uvedl při registraci Déčko uživatelského účtu. Součástí e-mailové zprávy pořadatele bude odkaz na výherní formulář, v němž výherce sdělí své identifikační (jméno a příjmení výherce, adresa bydliště výherce) a kontaktní údaje (jméno, příjmení a doručovací adresa) za účelem kontroly dodržování pravidel soutěže a za účelem doručení výhry. Žádný jiný obsah nebude v odkazu uveden.
 5. V případě, že výherce nesdělí prostřednictvím výherního formuláře požadované údaje nejpozději ve lhůtě 14 kalendářních dnů ode dne doručení e-mailové zprávy pořadatele nebo se nepodaří doručit zprávu na e-mailovou adresu uvedenou soutěžícím při registraci Déčko účtu, výherce ztrácí nárok na výhru a pořadatel určí náhradního výherce. Náhradním výhercem bude soutěžící s pořadovým číslem následujícím po pořadovém čísle výherce, kterého se pořadateli nepodařilo kontaktovat nebo který ve stanovené lhůtě pořadateli nesdělil požadované údaje. Nedoručení e-mailu prokazuje pořadatel oznámením o nedoručení zprávy zaslaným poskytovatelem e-mailových služeb.
 6. Jestliže pořadatel pojme důvodné podezření, že výherce porušil podmínku uvedenou v čl. III odst. 3 těchto pravidel nebo nesplňuje podmínku stanovenou v čl. III odst. 1 pravidel, je pořadatel oprávněn výherce za účelem kontroly dodržování pravidel vyzvat k doložení totožnosti, a to předložením platného občanského průkazu výherce nebo jiného dokladu totožnosti výherce. Jestliže výherce neposkytne pořadateli požadované doklady nejpozději ve lhůtě 14 kalendářních dnů od doručení výzvy pořadatele nebo se nepodaří doručit zprávu na e-mailovou adresu uvedenou výhercem při registraci Déčko účtu, je pořadatel oprávněn výherce ze soutěže vyloučit. V takovém případě výherce ztrácí nárok na výhru a pořadatel určí náhradního výherce tak, že náhradním výhercem se stává soutěžící s pořadovým číslem následujícím po pořadovém čísle ze soutěže vyřazeného výherce.
 7. Výhry budou výhercům zasílány prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb do 30 dnů ode dne, kdy pořadatel obdrží od výherce požadované údaje. Fotoaparát a sluchátka budou zasílány jako cenný balík s poštovní dodejkou, hlavolam formou obyčejné zásilky.
 8. Pořadatel neodpovídá za nedoručení výhry nebo její poškození, zničení, ztrátu nebo doručení po lhůtě stanovené v pravidlech soutěže, a to ani v případě nepřítomnosti výherce na sdělené kontaktní adrese a ani v případě změny kontaktní adresy výherce, pokud tato změna nebyla pořadateli výhercem řádně a včas oznámena.
 9. Jestliže nedojde k doručení výhry (hlavolamu) ve formě obyčejné zásilky do 2 měsíců od ukončení soutěže, je výherce hlavolamu povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 kalendářních dnů, oznámit pořadateli. Na pozdější oznámení nebude brán zřetel.
 10. Pokud se zásilka s výhrou vrátí pořadateli zpět jako nedoručitelná, je výherce oprávněn ve lhůtě dvou měsíců ode dne ukončení soutěže výhru si osobně vyzvednout v sídle pořadatele, a to za předpokladu, že doloží svou totožnost a prokáže, že své identifikační a kontaktní údaje pořadateli včas sdělil. V případě nedoručitelnosti a nevyzvednutí výhry po uplynutí lhůty dvou měsíců ode dne ukončení soutěže výhra propadá ve prospěch pořadatele.
 11. Na poskytnutí výhry není právní nárok. Výhru není možné vymáhat právní cestou, ani alternativně plnit v penězích. Výherce rovněž nemá nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele, zejména nemá právo na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním výhry.
 12. Pořadatel za vady výher neodpovídá. Výherci mohou své případné nároky z titulu odpovědnosti za vady uplatňovat přímo u subjektu uvedeného případně v záručních podmínkách. U výher odeslaných výherci formou cenného balíku slouží jako doklad pro případnou reklamaci poštovní dodejka.
 13. Výhra nepřesahující částku 50.000,- Kč je osvobozena od daně z příjmů dle ustanovení § 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

V. Práva a povinnosti pořadatele

 1. Pořadatel je oprávněn kdykoliv změnit pravidla této soutěže včetně doby trvání soutěže. Nové znění pravidel soutěže je účinné od okamžiku jejich zveřejnění na webových stránkách pořadatele. Pořadatel je rovněž oprávněn soutěž kdykoliv ukončit, přičemž soutěžící nemají v důsledku ukončení soutěže nárok na jakoukoliv kompenzaci vynaložených nákladů, cenu či jiné plnění pořadatele.
 2. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo kontrolovat všechny podmínky stanovené pro účast v soutěži a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoli otázce se soutěží spojené, včetně práva vyloučit kteréhokoliv z účastníků ze soutěže v případě, že by takový účastník porušil pravidla soutěže.
 3. Pořadatel je oprávněn vyloučit ze soutěže, i bez předchozího upozornění, soutěžícího, který porušil tato pravidla, obecně závazné právní předpisy nebo u něhož má pořadatel důvodné podezření na porušení těchto pravidel nebo obecně závazných právních předpisů, případně soutěžícího, který během soutěže jednal v rozporu s dobrými mravy či oprávněnými zájmy třetích osob.
 4. Pořadatel neodpovídá za jemu nedoručená soutěžní hesla nebo soutěžní hesla doručená po uplynutí stanovené lhůty nebo obsahující chyby nebo nezaslaná v souladu s pravidly soutěže.

VI. Informace o zpracování osobních údajů

 1. Pořadatel je správcem osobních údajů poskytnutých soutěžícími a tyto osobní údaje zpracovává v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo dále také jen „GDPR“) a v souladu se Zásadami zpracování osobních údajů pouze po dobu nezbytně nutnou pro účely kontroly dodržování pravidel soutěže, komunikace se soutěžícími a předání výhry v případě, že se soutěžící stane výhercem.
 2. Podrobné informace o zpracování osobních údajů a právech subjektů údajů jsou obsaženy v Zásadách zpracování osobních údajů, které jsou zveřejněny na webových stránkách pořadatele https://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/gdpr/.
 3. Pořadatel jako správce osobních údajů prohlašuje, že osobní údaje zpracovává pouze v nezbytně nutném rozsahu pro naplnění účelu uvedeného v odst. 1 a oprávněným zájmem je identifikace soutěžícího a komunikace se soutěžícím.
 4. Soutěžící jako subjekt údajů má za podmínek uvedených v GDPR mimo jiné následující práva:
  • a. získat od pořadatele potvrzení, zda jsou jeho osobní údaje zpracovávány,
  • b. požadovat po pořadateli informace o zpracování osobních údajů, zejména o tom, kdo a za jakých podmínek má k osobním údajům přístup a jak jsou osobní údaje zabezpečeny proti zneužití,
  • c. vyžádat si přístup k osobním údajům a tyto nechat aktualizovat, opravit nebo omezit jejich zpracování,
  • d. vznést námitku proti zpracování osobních údajů,
  • e. požádat pořadatele o vymazání osobních údajů,
  • f. v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se kdykoliv na pořadatele na e-mailovou adresu osobniudaje@ceskatelevize.cz a s případnou stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00.

VII. Závěrečná ustanovení

 1. Pořadatel nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou či jinou chybu při organizaci soutěže.
 2. Odesláním soutěžních hesel pořadateli vyslovuje soutěžící souhlas s těmito pravidly soutěže a zavazuje se k jejich dodržování. V případě, že se soutěžící stane výhercem, souhlasí s uvedením své přezdívky v seznamu výherců a s případným uveřejněním tohoto údaje na internetové stránce pořadatele a/nebo ve vysílání pořadatele.
 3. Tato pravidla se zveřejňují na webových stránkách pořadatele a účinnosti nabývají dnem zahájení soutěže.

V Praze dne 28. května 2024