Anketa: vysvětli význam slova vlastenec

Planeta Yó — Anketa: vysvětli význam slova vlastenec